فومکس بورډونه او بشپړ شوي مالونه تولید کوي کوم چې په لاندې ډول په کثیر صنعتونو کې کارول کیږي: